Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SOCIALPROFITS.PL z siedzibą w Płońsku pod adresem ul.Ks.Romualda Jaworskiego 4/6, 09-100 Płońsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON 130901857, NIP 5671081235 (zwaną dalej: socialprofits.pl).

 2. Inspektorem ochrony danych w socialprofits.pl jest Pani Agata Piłkowska, adres e-mail: czarousky@wp.pl.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z socialprofits.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez socialprofits.pl i wykonania zawartej przez Ciebie z socialprofits.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez socialprofits.pl, a także wykonania ciążących na socialprofits.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, korespondencji mailowej, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

 4. socialprofits.pl jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z socialprofits.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez socialprofits.pl, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z socialprofits.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez socialprofits.pl. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z socialprofits.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez socialprofits.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez socialprofits.pl działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez socialprofits.pl ciążącego na socialprofits.pl obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi socialprofits.pl informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

 9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

 10. Podanie danych przez Użytkownika w ramach zakupu usługi jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.

 11. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisów www.socialprofits.pl i odnosi się do każdego potencjalnego klienta a zarazem użytkownika strony.

 12. Informujemy, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 13. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
 14. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 15. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Witaj! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.